Borsa per a projectes de comunicació

1a convocatòria.

Borsa instituïda l’any 2017.

Bases en pdf

BASES

1.- Convocatòria.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) ,mitjançant el seu Consell Directiu, convoca per aquest any 2018 la primera edició de la borsa per a projectes de comunicació en història de la ciència.

La SCHCT està interessada en donar suport a aquelles iniciatives que tenen com a objectiu comunicar al conjunt de la ciutadania el món de la història de la ciència, de manera extensa. Per això, mitjançant aquesta borsa la SCHCT vol fomentar el conreu de mitjans de gran abast públic sobre la base d’un coneixement sòlid.

2.- Condicions per a participar.

La borsa està pensada per donar suport a aquelles persones que vulguin desenvolupar projectes relacionats amb la comunicació pública de la història de la ciència, la tècnica i la medicina. No es finançaran projectes acadèmics de recerca, publicacions, organitzacions de trobades o congressos acadèmics.

La participació en la convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la decisió de la comissió avaluadora, que representa la SCHCT, així com la renúncia a qualsevol reclamació. La SCHCT es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases i fins i tot d’anul·lar o declarar deserta la convocatòria o deixar-la sense efecte per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l’organització, tot quedant exempta la SCHCT de tota obligació o compensació als participants. Les modificacions de les bases s’anunciaran a la web de la SCHCT.

3.- Dotació.

La borsa creada per la SCHCT en aquesta convocatòria és de 5.000€. Aquesta és, doncs, la dotació màxima que els projectes presentats poden aconseguir. No obstant, aquesta dotació es podrà fragmentar i repartir entre més d’un projecte en funció de la decisió presa per la Comissió Avaluadora.

4.- Documentació i criteris d’avaluació.

Les persones que participin en aquesta convocatòria hauran de ser sòcies de la SCHCT.

Cal aportar un CV breu, d’un màxim de dos pàgines en cada cas, de la persona o persones responsables de l’acció i de l’equip de treball d’aquesta iniciativa.

Es valorarà també l’aportació d’una o dues cartes raonades de suport signades per una persona aliena al projecte.

Cal presentar una memòria justificativa de la sol·licitud que ha de consignar de manera obligatòria els següents apartats, en un màxim de 5 pàgines:

* Títol del projecte.

* Responsables i equip de treball del projecte.

* Propòsits i objectius.

* Retorn. Valoració sobre com aquest projecte pot interessar, inclús des d’una perspectiva econòmica, o donar visibilitat a la SCHCT i als seus socis.

* Pressupost i finançament del projecte. Indicació dels recursos necessaris i possibilitats reals per a la seva execució, amb detall general i específic del pressupost i costos de l’acció. Cal consignar també si s’han obtingut o es poden aconseguir altres fonts de finançament.

* Cronograma. Especificació d’un calendari precís de treball i una data de possible tancament de l’activitat.

Els projectes o propostes s’hauran d’enviar, tot indicant en el nom del missatge “Borsa de projectes de la SCHCT”, a l’adreça electrònica schct@iec.cat.

5.- Termini.

S’estableix un termini de presentació de sol·licituds ordinari i un termini de presentació de sol·licituds extraordinari. El termini extraordinari només s’obrirà en el cas que la resolució de la convocatòria ordinària no exhaureixi la totalitat de l’assignació de la convocatòria. La resolució de la convocatòria ordinària inclourà, en aquest cas, l’obertura del període extraordinari.

Per l’any 2018 s’estableixen els següents els terminis de presentació de sol·licituds i de resolució:
Termini de presentació de la convocatòria ordinària: 30 de juny

Termini de resolució de la convocatòria ordinària: 30 de juliol

Termini de presentació de la convocatòria extraordinària: 30 de setembre

Termini de resolució de la convocatòria extraordinària: 31 d’octubre

6.- Projecte concedit

La Comissió avaluadora farà saber el resultat de les deliberacions a la SCHCT, que procedirà a anunciar públicament el resultat i de manera particular als interessats.

En cas d’acceptar la concessió d’aquesta borsa, els responsables d’aquest projecte signaran un full de compromís amb la SCHCT per a l’execució del mateix segons les bases establertes en la convocatòria.

La Comissió avaluadora pot decidir no concedir la quantitat total sol·licitada en la presentació del projecte. Quan es doni el cas d’una concessió parcial, un cop acceptada pels responsables del projecte escollit, aquests hauran de presentar un nou pressupost de l’activitat adaptat a la nova situació, així com una breu memòria sobre la redefinició del producte a assolir perquè la comissió avaluadora ho accepti.

El termini general d’execució d’un projecte no podrà passar dels 12 mesos, a comptar des del moment de l’acceptació de la borsa.

El pagament de la quantitat concedida es farà mitjançant la SCHCT. La part principal d’aquest pagament es farà en finalitzar el treball per al qual s’ha concedit la borsa. Només un màxim de fins al 50% de la quantitat concedida es podrà avançar en iniciar-se l’execució del projecte, en el cas que aquest comporti el pagament d’honoraris d’alguns dels participants. D’altra banda, sempre serà la SCHCT l’entitat que pagarà les factures.

7.- Comissió avaluadora

El Consell Directiu de la SCHCT nomenarà entre els seus membres les tres persones que actuaran com a comissió avaluadora. En el moment de la publicació d’aquesta convocatòria, la SCHCT farà públic el nom de les mateixes.

8.- Veredicte

La comissió avaluadora actuarà en nom de la SCHCT i informarà i sotmetrà al Consell Directiu de la SCHCT les decisions preses.

9.- Drets i difusió

Els responsables dels projectes concedits hauran de presentar a la SCHCT un escrit d’unes 3.000 paraules un cop es finalitzi el treball executat i sufragat per aquesta borsa. L’objectiu d’aquesta acció és donar-lo a conèixer, com a nota de comunicació, mitjançant la revista ACTES. El suport econòmic concedit, així com el logotip i nom de la SCHCT, hauran de ser incorporats als crèdits de l’activitat produïda en aquesta convocatòria. La SCHCT es compromet a donar notícia a partir dels seus mitjans electrònics del treball final.

Barcelona 19 de març de 2018