XXII PREMI ANTONI QUINTANA I MARÍ

Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori

Antoni Quintana i Marí, mestre i químic
Tarragona, 1907 – Barcelona, 1998
22a convocatòria
Premi instituït l’any 2001

 

L’objectiu del premi és despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre l’alumnat d’ensenyament secundari.

Hi poden participar tots els centres d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori (batxillerat i cicles formatius) dels Països Catalans presentant els treballs dels seus alumnes. Els originals han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que es presentin al premi han de ser fruit de la recerca, individual o col·lectiva i tutelada, que els estudiants duen a terme com a part del seu currículum. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

El format i l’extensió dels treballs són lliures.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF del treball (sense indicar-ne l’autoria); una síntesi de 6.000 caràcters com a màxim (sense indicar-ne l’autoria), en la qual constin el títol, l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca, i una carta signada pel director/a del centre o cap d’estudis que certifiqui el curs, l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina del treball només hi haurà el títol del treball, el nom del premi i el número de la convocatòria. Serà en la carta signada per la direcció del centre, o cap d’estudis, on se certificarà el curs, l’autoria i el títol de treball, juntament amb l’autenticitat.

La persona destinatària del premi en metàl·lic serà l’estudiant, és a dir, l’autor o autora del treball guanyador. En cas que es premiï un treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip. Els tutors dels treballs guanyadors rebran un certificat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT).

Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel Consell Directiu i s’establiran dues categories: secundària obligatòria i postobligatòria.

La dotació del premi per a cada categoria és de cinc-cents euros (500 €) i les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

El jurat es reserva el dret de no adjudicar el premi.

És voluntat de la SCHCT publicar el resum dels treballs premiats al seu web. En cas que els treballs premiats siguin d’una qualitat excepcional, el jurat podrà recomanar-ne la publicació a la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 20 de desembre de 2023.

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

Termini d’admissió de candidatures: 15 de setembre de 2023, a les 13 hores

Resultat dels premis

En la categoria de secundària obligatòriadesert.

En la categoria de secundària post obligatòria: desert