XXI PREMI ANTONI QUINTANA I MARÍ

Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori

Antoni Quintana i Marí, mestre i químic.
Tarragona, 1907 – Barcelona, 1998
21a convocatòria.
Premi instituït l’any 2001

L’objectiu del premi és despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants d’ensenyament secundari.

Hi poden participar tots els centres d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori (batxillerat i cicles formatius) dels Països Catalans presentant els treballs dels seus alumnes. Els originals han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que es presentin al premi han de ser fruit de la recerca, individual o col·lectiva i tutelada, que els estudiants duen a terme com a part del seu currículum. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

El format i l’extensió dels treballs són lliures.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en què caldrà adjuntar el PDF del treball (sense indicar-ne l’autoria), una síntesi d’un màxim de 6.000 caràcters (sense indicar-ne l’autoria) en la qual constin l’objectiu, la metodologia, els resultats, les conclusions de la recerca, i una carta signada per la direcció del centre o cap d’estudis que certifiqui l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament i l’autoria ha de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: la primera pàgina del treball no informarà de l’autoria i sols indicarà el títol de l’obra, el nom del premi i el número de la convocatòria. Serà en la carta signada per la direcció del centre, o cap d’estudis, on se certificarà l’autoria i el títol de treball, junt amb l’autenticitat.

La persona destinatària del premi en metàl·lic serà l’estudiant, per l’autoria del treball guanyador. En cas que es premiï un treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip. Per la tutoria dels treballs guanyadors s’emetraà un certificat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT).

Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel Consell Directiu i s’establiran dues categories, secundària obligatòria i postobligatòria.
La dotació del premi per a cada categoria és de cinc-cents euros (500 €) i les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.
El jurat es reserva el dret de no adjudicar el premi.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 20 de desembre de 2022.

Lliurament del premi en la XVII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica organitza a Palma, del 17 al 19 de novembre de 2022

Categoria de secundària obligatòria: «La tercera expedició. La mesura del meridià» dels autors (4): Marc Bisquert Fígols, Laura Pasqual Palencia, José David Romero i Joana Segarra Martínez.

Categoria de secundària post obligatòria: «Trementinaires. Unes dones avançades al seu temps» de l’autora Judit Pou Molas.