XX PREMI ANTONI QUINTANA I MARÍ

Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori

Antoni Quintana i Marí, mestre i químic
Tarragona, 1907 – Barcelona, 1998
20a convocatòria
Premi instituït l’any 2001

L’objectiu del premi és despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants d’ensenyament secundari.

Hi poden participar tots els centres d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori (batxillerat i cicles formatius) dels Països Catalans presentant els treballs dels seus alumnes. Els originals han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que es presentin al premi han de ser fruit de la recerca, individual o col·lectiva i tutelada, que els estudiants duen a terme com a part del seu currículum. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

El format i l’extensió dels treballs són lliures.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en què caldrà adjuntar el PDF del treball (sense indicar-ne l’autoria), una síntesi d’un màxim de 6.000 caràcters (sense indicar-ne l’autoria) en la qual constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca, i una carta signada pel director del centre o pel cap d’estudis que certifiqui l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: la primera pàgina del treball no informarà de l’autoria i sols indicarà el títol de l’obra, el nom del premi i el número de la convocatòria. Serà en la carta signada per la direcció del centre, o cap d’estudis, on se certificarà l’autoria i el títol de treball, junt amb l’autenticitat.

El destinatari del premi en metàl·lic serà l’estudiant, autor del treball guanyador. En cas que es premiï un treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip. Els tutors dels treballs guanyadors rebran un certificat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT).

Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel Consell Directiu i s’establiran dues categories, secundària obligatòria i postobligatòria.
La dotació del premi per a cada categoria és de cinc-cents euros (500 €) i les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.
El jurat es reserva el dret de no adjudicar el premi.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 20 de desembre de 2021.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de setembre de 2021, a les 13 hores.

Lliurament del premi en la XIX JORNADA SOBRE LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I L’ENSENYAMENT “Antoni Quintana i Marí ” del 19 i 20 de novembre de 2021

En la categoria de secundària obligatòria: desert.

En la categoria de secundària post obligatòria: «γεωμετρια (geo-metria) Mesurant la Terra des de Palafrugell i els seus voltants» de l’autora Marina Fernández Vilaseca.

En la categoria de secundària post obligatòria s’ha atorgat un accèssit al treball: «Kryptos: Un recorregut històric per la criptografia» de l’autora Gemma Paris Tarriel.

VERSIÓ PDF